Yhdistys

Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus 30.3.2017

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Puna-mustat pystykorvayhdistys r.y ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä K-S PMPY. Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y:n ja Suomen Pystykorvajärjestö-Finska Spetsklubben r.y:n jäsenyhdistyksenä ja sen toimialue on Keski-Suomen maakunta.


2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten suomen- ja pohjanpystykorvien sekä karjalankarhukoirien kasvatusta, jalostusta ja siihen liittyvää harrastustoimintaa. Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä linnun- ja hirvenhaukkukokeita, näyttelyjä, kursseja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tiedottamalla sähköisessä mediassa toiminnastaan ja tekemällä muita yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä toimenpiteitä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsenmuotoja ovat:

1. Varsinainen jäsen;
2. Nuorisojäsen, henkilöt alle 18 vuotta;
3. Kunniapuheenjohtaja ja
4. Kunniajäsen


Yhdistykseen varsinaiseksi ja nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Hallituksensa esityksestä voi yhdistys kokouksessaan kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin suuressa määrin edistänyt yhdistyksen päämääriä ja tarkoitusperiä. Tällöin vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa esitystä.
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa hän siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi. Lisäksi katsotaan sellainen jäsen eronneeksi, joka ei kahden peräkkäisen toimintavuoden aikana ole suorittanut jäsenmaksua ja, joka ei takautuvasti maksa maksamatta jääneitä jäsenmaksuja.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä tai muutoin kohtuuttomasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.


4§ Liitymis- ja jäsenmaksu

Jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymis- ja jäsenmaksun, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja, Kunniajäsenet, Nuorisojäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


5§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi jäsentä.
Vuosikokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme jäsentä. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita hallituksen ulkopuoleltakin. Toimia voidaan yhdistää.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja johdolla, sekä on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä ovat läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni lukuun ottamatta henkilövaaleja, jolloin valinnan ratkaisee arpa.


6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksinään tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.


7§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse ja julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet sivuilla.


10§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen säännöt tarkistettu PRH:lla 30.3.2017.